LỊCH ĐÀO TẠO 2021

Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ: 1900 636 040

THÁNG 1
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

DIGITAL CHANNEL

Thứ 4 

06/01/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T4:

08h00 17h00

 
 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
05/01/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
19/01/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

 

 
THÁNG 3
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

WEBTOP

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN

Thứ 2, 3, 4:

08, 09, 10/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T2, T3, T4:

18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL

Thứ 3

09/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

SEO CLICK

Thứ 7, Chủ nhật:

27, 28/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN:

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3, 4:

29, 30, 31/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T2, T3, T4:

18h00 – 21h30

 
 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
02/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 6
26/03/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T6:

08h00 17h00

 
THÁNG 4
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

CHỐT ĐƠN ONLINE

ĐỈNH CAO

Thứ 7:

03/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7:

08h00 – 17h00

FACEBOOK MONEY

Thứ 7, Chủ nhật:

10, 11/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

SEO CLICK

Thứ 7, Chủ nhật:

24, 25/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN:

08h00 – 21h30

 
 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
06/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 6
23/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T6:

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
27/04/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

 
THÁNG 5
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3, 4:

03, 04, 05/05/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T2, T3, T4:

18h00 – 21h30

WEBTOP

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN

Thứ 2, 3, 4:

10, 11, 12/05/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T2, T3, T4:

18h00 – 21h30

SEO CLICK

Thứ 7, Chủ nhật:

22, 23/05/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN:

08h00 – 21h30

 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO
THÁNG 02
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE  MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

29/02-01/03/2020

LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

DIGITAL CHANNEL

Thứ 5 

27/02/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T5:

08h00 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3 
11/02/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3 

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
12/02/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3 
25/02/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3 

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
26/02/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

 
THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

FACEBOOK MONEY

Thứ 7, Chủ Nhật 

14-15/03/2020

LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
17/03/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
18/03/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

 
THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

DIGITAL CHANNEL

Thứ 3

07/04/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T3:

08h00 17h00

GOOGLE MONEY

Thứ 7, Chủ Nhật 

25,26/04/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 7
04/04/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 7

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Chủ Nhật
05/04/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Chủ Nhật

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
21/04/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) Thứ 3
21/04/2020
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
22/04/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) Thứ 4
22/04/2020

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
28/04/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3

08h00 17h00

 
THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE  MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

30,31/05/2020

LẦU 9 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 6
22/05/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 6

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
27/05/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3

08h00 17h00

 
THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

FACEBOOK MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

13, 14/06/2020

LẦU 9 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
16/06/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
17/06/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

 
THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE  MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

11, 12/07/2020

LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
08/07/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 5
09/07/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 5

08h00 17h00

 
THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE  MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

17, 18/10/2020

LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Chủ nhật
04/10/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Chủ nhật

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 2
19/10/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 2

08h00 17h00

 
THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

FACEBOOK MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

07, 08/11/2020

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE

Thứ 7, Chủ Nhật 

14, 15/11/2020

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 – 17H00

GOOGLE MONEY

Thứ 7, Chủ Nhật 

21, 22/11/2020

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
04/11/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 6
20/11/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 6

08h00 17h00

 
THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

FACEBOOK MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

12,13/12/2020

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

GOOGLE MONEY

Thứ 7, Chủ Nhật 

19,20/12/2020

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
 
LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE
 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
09/12/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 6
18/12/2020

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 6

08h00 17h00